Lid worden

Organisatie

Naam: Herenthoutse Atletiekclub
Adres: Nijlense Steenweg 86 - 2270 Herenthout

Sociale doelstelling:
 • De bevordering en ontwikkeling van sportbeoefening specialisatie atletiek.
 • De beverodering in de breedste zin van het woord.

  Om het doel te verwezenlijken worden volgende middelen gebruikt:
  • Het inrichten van trainingen, sportwedstrijden, ontspanningsontmoetingen en wedstrijden in de ruime zin van de sport en cultuur.
  • Het huren of verwerven van in het algemeen om het even welke roerende en onroerende goederen, het in gereedheid brengen en uitbaten van sporttereinen en sportaccomodaties.
  • Het oprichten en uitbaten van tijdschriften, dagbladen, spijshuizen, drankgelegenheden, vlugschriften of sportpublicaties.

  Juridisch statuut: Feitelijke vereniging

  Verzekeringen

  Verplichte verzekering
  De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

  Vrije verzekering
  Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwiligerswerk of op weg naar en van de activiteiten.

  Vergoedingen

  Er wordt geen enkele vergoeding voorzien voor de vrijwilligersactiviteiten.

  U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te verrichten voor een niet-commerciële organisatie (vzw, openbare instelling, enz.) met behoud van uw uitkeringen. Moet U hiervan vooraf aangifte doen met het RVA-formulier C45B.
  Opgelet: indien U een vrijwillige en gratis activiteit wenst te verrichten voor een privépersoon, moet u een formulier C45A invullen.
  Wettelijke basis: art. 45bis KB 25.11.1991”
  Hierbij de link naar RVA-formulier C45B met de nodige toelichting: link

  Geheimhoudingsplicht

  Volgens artikel 458 van het Strafwetboek:
  "Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank." De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. Dit betekent dat alle informatie, die verkeregen is bij het uitoefenen van de vrijwilligersdienst, niet zomaar in de openheid mag worden gebracht.

 •